Begrote lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 3.603

€ 379.772

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 1.321

€ 378.868

0,0 %

Algemeen: Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal Beleid

De ligging van Deventer, in combinatie met een historische Hanzestad, internationale traditie, een prachtig buitengebied en florerende werklocaties biedt grote economische potenties. Deze economische potenties gaan we nog beter benutten om gemeente, inwoners en bedrijven kansen en welvaart te bieden. Er wordt geïnvesteerd in de economie van Deventer. Alle ingrediënten zijn aanwezig om succesvol te zijn: een actief bedrijfsleven waar we nauw mee samenwerken, regionale samenwerking, hoogwaardige kennisinstellingen en een aantrekkelijke woonomgeving met goede stedelijke voorzieningen. De gezamenlijke gekozen focus met ondernemers en onderwijs en het Bestuursakkoord met ‘Lef en Liefde’ vormen het vertrekpunt van de Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal Beleid 2019-2022. De agenda bevat 5 thema's:  

  • Versterken van werklocaties;
  • Versterken economische structuur en ondernemersklimaat;
  • Aantrekkelijk(e) stad en buitengebied;
  • Veerkrachtige arbeidsmarkt;
  • Deventer internationale Hanzestad

We trekken in de implementatie samen op met ondernemers en onderwijs binnen het Deventer Economisch Perspectief (DEP). Daarin zijn DKW, MKB Deventer, Parkmanagement, VNO-NCW en Saxion vertegenwoordigd. Maar ook Stichting Deventer Binnenstadsmanagement (SDBM), het Ondernemershuis en Deventer Marketing zijn belangrijke partners in de realisatie van economische ambities van Deventer.

De Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal beleid bestrijkt een looptijd van 2019 tot en met 2022. Het is een document met een dynamisch karakter waarin we voor de resultaten deels afhankelijk zijn van externe partners waarmee we samenwerken. Daarbij verandert de (economische) wereld snel, dat heeft de Coronacrisis nog eens duidelijk gemaakt. We gaan de uitvoeringsagenda komend jaar dan ook actualiseren.

Versterken van werklocaties

In Deventer maken we werk van werk. We zetten actief in op het aantrekken en behouden van bedrijven. We werken aan nieuwe werklocaties, maar ook aan het moderniseren en toekomstbestendig maken van bestaande werklocaties zoals binnen het project Toekomstbestendige Bedrijventerreinen met het DEP. Modernisering en herinrichting van de oudere deelgebieden op de bedrijventerreinen Kloosterlanden en Bergweide kunnen belangrijke impulsen op het gebied van duurzaamheid, toegankelijkheid en leefbaarheid geven. De doelstelling is om te komen tot toekomstbestendige bedrijventerreinen die klaar zijn voor de maatschappelijke en economische ontwikkelingen met voldoende ruimte voor bedrijven om door te groeien of zich in Deventer te vestigen.

Ook werken we aan de doorontwikkeling naar een duurzame binnenhaven met de realisatie van een containerterminal, het faciliteren van ontwikkelingen in de Poort van Deventer en natuurlijk A1 Bedrijvenpark als innovatieve toplocatie voor onder andere duurzame maakindustrie en slimme logistiek.

Versterken economische structuur en ondernemersklimaat

Ondernemers spelen een essentiële rol in de lokale economie, voor de werkgelegenheid en daarmee voor de vitaliteit van Deventer. We willen een ondernemersvriendelijk klimaat, met ruimte voor de ontwikkeling van starters en scale-ups, innovatie en ondernemersondersteuning. Ook hebben we aandacht voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit vraagt van onze kant goed samenspel, stevig accountmanagement en een proactieve opstelling. Meer algemeen zijn er veel ingrediënten aanwezig om succesvol te zijn. We zetten in op kansrijke sectoren en een sterkere binding met het onderwijs en bedrijfsleven, bijvoorbeeld binnen stadscampus de Kien. Nieuwe ontwikkelingen als de komst van 5G en andere Smart-economy onderwerpen volgen we, zodat we snel op kansen kunnen inspelen.

Aantrekkelijk(e) stad en buitengebied

We werken aan Deventer als aantrekkelijke bestemming voor bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten. Dit vraagt om  goede voorzieningen, evenementen, woningen en bereikbaarheid. Ook willen we dat Deventer zich nadrukkelijk toont aan de buitenwereld.

In nauwe samenwerking met de stichting Deventer Marketing (...InDeventer!) zetten we stevig in op citymarketing (merk Deventer), waarmee we Deventer economisch en toeristisch nog beter op de kaart zetten. We zetten verder in op de ligging aan de IJssel, de verbinding met Salland en Deventer 360 graden rond.

Samen met  stichting Deventer Binnenstadsmanagement werken we verder aan een mooie, levendige binnenstad waar bezoekers het naar hun zin hebben en het fijn is om te wonen en werken, onder andere via uitvoering van de Binnenstadsagenda 2.0. We investeren  in de openbare ruimte, werken aan het tegengaan van leegstand , goede bereikbaarheid en voorzieningen, en een ruim cultureel aanbod. De organisatie van de kermissen en de markten dragen bij aan een aantrekkelijke stad.

De economie in de dorpen is belangrijk voor het leefbaar houden van het buitengebied en blijft aandacht houden in samenhang met het plattelandsbeleid.

Veerkrachtige arbeidsmarkt

In Deventer zetten we ons in voor voldoende en gevarieerde werkgelegenheid, een goede match tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten, het opleiden van studenten naar kansrijke beroepen en sectoren, het begeleiden van werkzoekenden naar kansrijke sectoren, het laten groeien van de werkgelegenheid.

In Deventer lopen reeds veel initiatieven op bovengenoemde ambities. Deze willen we meer in samenhang brengen en focus aanbrengen op de groei- en tekortsectoren op de arbeidsmarkt. Dat doen we door samen met bedrijfsleven en onderwijs in Deventer, naar concrete doelen en projecten. Dat doen we door een gezamenlijke Deventer Human Capital agenda op te stellen.

Ook willen we de binding van jongeren met Deventer versterken in verband met de vergrijzende beroepsbevolking in onze regio. Daarom werken we samen met onder andere Saxion Hogeschool en ROC Aventus aan het versterken van een rijke leeromgeving, bijvoorbeeld in stadscampus de Kien en samen met externe partners aan een aantrekkelijke stad waar ook studenten en jong afgestudeerden betaalbare huisvesting kunnen vinden.

Internationaal beleid

Voor Deventer bedrijven is internationaal werken een gegeven. Ondernemers zijn internationaal vanwege hun internationale medewerkers, opdrachten en export, inkoop en investeerders. Globaliseren is voor de ondernemerssector een continu proces vanuit de eigen economische kansen, doelstellingen en motivatie. Wij willen dit verder bevorderen. Daarnaast stimuleert de gemeente internationale maatschappelijke activiteiten. Dit omdat het internationaal beleid ook nauw verbonden is met de belangstelling en internationale activiteiten van diverse Deventer organisaties.

Meer informatie