We bieden u een voordelige uitkomst van de begroting 2022-2025 aan. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verhoging van de bijdragen van het Rijk voor Jeugd. Op basis hiervan is er ruimte voor eenmalig en structureel nieuw beleid. Bij deze begroting doen we voorstellen ter invulling van deze ruimte in de begroting. Een gedeelte van de eenmalige budgetruimte (€1.554.000) kan door het nieuwe college van B en W in volgende jaren worden besteed. Er zijn naast deze nieuwe uitgaven ook onzekerheden voor de komende jaren. Een onzekere factor is hoe de economie gaat draaien, als alle steunmaatregelen wegvallen. Wat kan dit gaan betekenen voor de uitgaven voor de bijstand. Daarom bouwen we naast het vrijmaken van ruimte voor nieuw beleid ook een extra buffer in voor het opvangen van mogelijke nadelen die kunnen gaan ontstaan in de diverse rijksbijdragen. Deze extra buffer was bij de Voorjaarsnota 2021 ingezet ter dekking van de begrotingstekorten.
De financiën zijn hiermee op orde en er ligt een solide financiële basis.

Bestuursakkoord financiële paragraaf

Het college van B en W heeft in het bestuursakkoord 2018-2022 Deventer het volgende opgenomen.
"We zorgen voor een structureel sluitende jaar- en meerjarenbegroting, waarbij structurele uitgaven worden gedekt met structurele middelen. Alleen bij onverwacht externe financiële tegenvallers, die niet op korte termijn structureel gedekt kunnen worden, kan de begroting bij uitzondering met incidentele middelen sluitend worden gemaakt. De uitgaven passen we aan de inkomsten van het Rijk aan (trap op, trap af). Als dit leidt tot ongewenste maatschappelijke effecten, stellen we dit bij en vinden we de middelen elders binnen de gemeentelijke begroting. Voor het benodigde specifieke weerstandsvermogen handhaven we de minimale norm van 1".