In de paragraaf Financiering wordt aangegeven op welke wijze de voorgenomen activiteiten zoals opgenomen in de meerjarenbegroting worden gefinancierd. Daarbij is het beleidskader uit het Treasurystatuut leidend.

Gegeven de doelstellingen van het Treasurystatuut worden enkel nieuwe langlopende leningen aangetrokken overeenkomstig de daadwerkelijke financieringsbehoefte, zoals die gedurende het jaar wordt gemonitord. Tijdelijke schommelingen in de beschikbare liquiditeit worden opgevangen via de bestaande kredietlimiet op de rekening-courant ter hoogte van €28 miljoen.

Het aantrekken van nieuwe leningen kan op ieder moment plaatsvinden voor zover dit nodig is om voldoende beschikbare liquide middelen te kunnen waarborgen, met inachtneming van de bevoegdheden uit het Treasurystatuut. Bij de keuze voor de rentevaste looptijd wordt rekening gehouden met de renterisiconorm en het verschil in rentelasten bij de verschillende looptijden.

Jaarlijks wordt als onderdeel van het Treasuryplan een doorvertaling gemaakt van de meerjarenbegroting naar de financieringsbehoefte. Naar verwachting hoeven niet alle aflopende leningen te worden geherfinancierd. Dit heeft zowel te maken met de omvang van geplande investeringen als de beschikbare overliquiditeit zoals die per 1 januari 2021 aanwezig was. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze inschatting gedurende het jaar kan worden bijgesteld op basis van gewijzigde inzichten in de meerjarige kasstromen op basis van tussentijdse begrotingswijzigingen, investeringsplanningen en overige relevante ontwikkelingen.

De gemeente Deventer hanteert het principe van integrale financiering, waarbij de rentelasten voor de leningen intern worden doorbelast aan de vaste activa. Het omslagrente percentage hiervoor bedraagt in 2022 (net als 2021) 2,2%. De rente voor de grondexploitatie kent een andere berekeningswijze (conform het BBV) en bedraagt 2,3%. Vanwege de lage marktrente en het aflopen van een aantal oudere leningen met een relatief hoge rente, is de verwachting dat de rentekosten de komende jaren verder zullen blijven dalen. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begrotingsrichtlijnen vastgesteld of het rentepercentage wordt bijgesteld. Op basis van huidige inzichten lijkt een omslagrente van 2,0% vanaf 2023 aannemelijk.