Begrote lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 76.670

€ 379.772

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 44.376

€ 378.868

0,0 %

Verbindend kader Sociaal domein

We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding.

Transformatieopgave

Het sociaal domein staat er in Deventer goed voor. Toch blijft het zaak om vol in te blijven zetten op transformatie. Investeren in preventie blijft de sleutel om te voorkomen dat mensen zwaardere zorg of ondersteuning nodig hebben.  We blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we door binnen de programma’s afzonderlijk onze doelen en resultaten te benoemen en realiseren, maar ook door een nauwe samenwerking tussen de programma’s. Zo werken we nadrukkelijk samen aan het initiatief ‘voorzieningen in de buurt’, aanpak dak- en thuisloze jongeren, wijkgericht werken en nog diverse andere initiatieven.

Meer informatie